روال کاری ثبت صورتجلسات تغییرات

1-    تحویل مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسات

2-    تنظیم صورتجلسات (بسته به نوع تغییرات در خواستی متقاضی )

3-    امضاء صورتجلسات توسط ذی نفعان شرکت

4-    ارسال الکترونیکی صورتجلسات ( پذیرش اینترنتی )

5-    پست صورتجلسات و مدارک

6-    پذیرش مدارک توسط کارشناس واحد ثبت شرکتها

7-    ارجاع صورتجلسات توسط سرممیزی واحد ثبت شرکتها به کارشناس ممیز

8-    قرار گرفتن در نوبت کاری ممیز واحد ثبت شرکت

9-    بررسی صورتجلسات فیزیکی و پذیریش اینترنتی و تطابق و مدارک با پرونده توسط کارشناس ممیز

10-درصورت عدم مشکل صدور پیش نویس

11-صدور آگهی تغییرات

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات ما تغییرات شرکت ها روال کاری ثبت تغییرات